รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. นางยุพิน ธีระโกเมน 182,396,802 19.81
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม(1) 147,494,812 16.02
3. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน(2) 123,059,333 13.36
4. นางอัมพร หาญจิตต์เกษม 82,403,989 8.95
5. นายวรากร หาญจิตต์เกษม 41,039,694 4.46
6. นางสาววราพร หาญจิตต์เกษม 41,031,994 4.46
7. มูลนิธิป้าทองคำ เอ็มเค(3) 31,265,983 3.40
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 22,802,600 2.48
9. สำนักงานประกันสังคม 18,171,000 1.97
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,830,415 1.50

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

  1. 1. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นน้องชายของนางยุพิน ธีระโกเมน
  2. 2. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน
  3. 3. มูลนิธิป้าทองคำเอ็มเค ก่อตั้งขึ้นโดยนางยุพิน ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม ซึ่งเป็นบุตรของนางทองคำเมฆโต ที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีนางยุพิน ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นประธานและรองประธานกรรมการของมูลนิธิ ตามลำดับ