การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งรายละเอียดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมทั้งการยกเลิกการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)

อ่านเพิ่มเติม

การจ่ายปันผลระหว่างกาล

อ่านเพิ่มเติม