ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้