รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
  2562 2563 2564
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 17,409 13,361 11,182
รายได้รวม 17,739 13,622 11,368
กำไรขั้นต้น 11,926 8,784 7,167
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,164 1,125 181
กำไรสุทธิ 2,604 907 131
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 17,942 20,353 19,569
หนี้สินรวม 3,315 6,506 6,060
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,627 13,847 13,509
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 921 921 921
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,434 2,092 1,700
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 68.5 65.7 64.1
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 14.7 6.7 1.2
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.3 6.5 1.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 14.8 4.7 0.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.5 0.5
อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.5 2.9 3.1
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.83 0.99 0.14
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.60 1.00 0.80
อัตราการจ่ายปันผล (%) 92 101 562

หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565