รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
  2561 2562 2563
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 16,770 17,409 13,361
รายได้รวม 17,234 17,739 13,622
กำไรขั้นต้น 11,475 11,926 8,784
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,131 3,164 1,125
กำไรสุทธิ 2,574 2,604 907
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 17,174 17,942 20,353
หนี้สินรวม 2,998 3,315 6,506
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,176 14,627 13,847
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 921 921 921
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,727 3,434 2,092
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 68.4 68.5 65.7
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 14.9 14.7 6.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.4 18.3 6.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 15.4 14.8 4.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.2 0.5
อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.2 3.5 2.9
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.79 2.83 0.99
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.50 2.60 1.00
อัตราการจ่ายปันผล (%) 89 92 101

หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564