ภายใต้สถานการณ์ที่คาดการณ์ประกอบกับบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานและแบรนด์ที่แข็งแกร่ง รวมทั้งทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภายใต้มาตรการการควบคุมโรคโควิค-19 บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และบรรลุถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2564

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับแรงกดดันและความท้าทายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งได้เกิดการระบาดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในปลายปี 2562 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) เพื่อยับยั้งโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงได้มีการออกมาตรการเกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของประชาชน ตลอดจนการล็อกดาวน์ นอกจากนี้ รัฐบาลต่างๆ ยังได้แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อยๆ มาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจสายการบิน โรงแรม และร้านอาหาร

ประเทศไทยได้รายงานการมีผู้ติดเชื้อครั้งแรกในเดือนมกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นมากในกลางเดือนมีนาคม ซึ่งเกิดจากการแพร่เชื้อของกลุ่มแพร่เชื้อหลายกลุ่ม โดยกลุ่มใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นจากการแข่งมวยไทยที่สนามมวยลุมพินี การที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากและมีการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้าง ทำให้รัฐบาลต้องดำเนินมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ที่คล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ เพื่อลดการระบาด มาตรการเหล่านี้ซึ่งรวมทั้งการกำหนดข้อจำกัดในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การจำกัดเวลาของการเปิดดำเนินการ การจำกัด จำนวนที่นั่งของร้านอาหาร จนถึงการปิดร้านอาหารชั่วคราวได้ส่งผลกระทบในเชิงลบเป็นอย่างมากต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิจำนวน 340 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2563 แต่บริษัทฯ ต้องประสบกับผลการดำเนินงานที่ขาดทุนค่อนข้างมาก คิดเป็นจำนวนเงิน 247 ล้านบาท ในไตรมาสสองของปี 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้สั่งปิดร้านอาหารตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อของพนักงานและลูกค้า ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดและทางด้านสุขอนามัย การติดตั้งฉากกั้นตามโต๊ะรับประทานอาหาร และการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ การดำเนินการเหล่านี้มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อกำไรของร้านอาหารในที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากการที่ต้องปิดร้านอาหารชั่วคราวและข้อจำกัดอื่นๆ บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดโดยเน้นการขายผ่านช่องทางซื้อกลับบ้านและบริการการจัดส่งอาหารโดยร่วมมือกับผู้ให้บริการส่งอาหาร ซึ่งมีผลทำให้ยอดขายผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของยอดขายจากการนั่งทานที่ร้านได้บางส่วน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเช่าร้านด้วยการจัดกำลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการเจรจากับผู้ให้เช่าสถานที่ในเรื่องการลดค่าเช่าโดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดการดำเนินการ ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาสสามนั้นได้ฟื้นตัวขึ้นจากการขาดทุนในไตรมาสสองอย่างแข็งแกร่งโดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 465 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาล โดยบริษัทฯ สามารถกลับมาเปิดให้บริการร้านอาหารได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสสี่ของปี 2563 กลับลดลงจากไตรมาสสามอีก โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 349 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในกลางเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเกิดจากการแพร่เชื้อของกลุ่มแพร่เชื้อที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร และได้แพร่กระจายไปเป็นวงกว้างและจังหวัดอื่นๆ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมทั้งปี 2563 ในเชิงการเงินนั้นบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 13,622 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.2 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 907 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 65.1 ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นก็ได้ลดลงจาก 2.83 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2562 เป็น 0.99 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2563

สำหรับกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับโควิด-19 นั้น ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่โครงการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับโควิด-19 และการช่วยเหลืออื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ดังนี้

  • • บริจาคหน้ากากอนามัยในช่วงที่เริ่มขาดแคลนให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 100,000 ชิ้น
  • • ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโคโรนาแบบรวดเร็ว (Rapid Diagnostic Test Kit) ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • • ร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างห้องปลอดเชื้อความดันลบ จำนวน 6 ห้อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • • ร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างห้องปลอดเชื้อความดันลบ จำนวน 3 ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
  • • ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก และการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
  • • ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ แจกข้าวกล่อง จำนวน 7,400 กล่อง ต่อวัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 35 แห่งใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ

เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ได้ลดลงอย่างมากจากปีก่อน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราที่ลดลงจากปีก่อน โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (ปี 2562:2.60 บาท) โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมาในครั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้

มองไปข้างหน้า บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับการท้าทายที่ยากลำบากต่อไปในปี 2564 เนื่องจากเกิดการระบาดระลอกใหม่อีกในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับโควิค-19 ในอนาคตนอกจากนี้ การดำเนินการของบริษัทฯ ยังต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามที่ทางการกำหนดหลายอย่าง และผู้บริโภคยังมีความกังวลถึงความปลอดภัยที่จะมาใช้บริการในร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม จากการที่หลายประเทศได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และประเทศไทยก็มีแผนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าสถานการณ์โควิด-19 จะค่อยๆ คลี่คลายขึ้น ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่มากขึ้นหรือยกเลิกไป ภายใต้สถานการณ์ตามที่คาดการณ์ดังกล่าว ประกอบกับบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานและแบรนด์ที่แข็งแกร่ง รวมทั้งทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภายใต้มาตรการการควบคุมโรคโควิค-19 บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และบรรลุถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2564

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ยากที่สุดในประวัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ