บริษัทหลักทรัพย์  นักวิเคราะห์ อีเมล
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) นวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เกวลี ทองสมอางค์ kalvalee.tho@bualuang.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สุรีย์พร ทีวะสุเวทย์ sureeporn.t@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชาตรี แพรวพรายกุล charti@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล natwarin.t@aecs.com
บริษัทหลักทรัพย์ CLSA (ประเทศไทย) จำกัด สุชาติ เตชะโพธิ์ไทร suchart.techaposai@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด พรศรี ลายสนิทเสรีกุล phornsril@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นารี อภิเศวตกานต์ nareea@philip.co.th