เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ