เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
รายงานประจำปี 2563
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ  
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารประกอบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ