แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2565

PDF 1.15 MB

ปี ดาวน์โหลด
2565
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2565 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2565
เว็บแคสต์
2564
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2564 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2564 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564
เว็บแคสต์
2563
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2563 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2563 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2563
เว็บแคสต์
2562
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2562 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2562 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2562
เว็บแคสต์
2561
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2561 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2561 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2561
เว็บแคสต์
2560
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2560 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2560 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2560 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2560
เว็บแคสต์
2559
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2559 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2559 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2559 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2559
เว็บแคสต์
2558
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2558 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2558 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2558 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2558
เว็บแคสต์
2557
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการปี 2557 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2557 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2557 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2557
เว็บแคสต์
2556
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการปี 2556
เว็บแคสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

PDF 1.14 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

PDF 1.69 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 3/2556

PDF 1.64 MB