ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจร้านอาหาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขทะเบียนบริษัท
0107555000317
โฮมเพจบริษัท
โทรศัพท์
+66 2836 1000
โทรสาร
+66 2836 1099