บริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรือ

งดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
10/08/65 23/08/65 08/09/65 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/65 - 30/06/65
24/02/65 10/05/65 25/05/65 เงินปันผล 0.80 บาท 01/01/64-31/12/64
24/02/64 10/05/64 25/05/64 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/63-31/12/63
11/08/63 24/08/63 10/09/63 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/63-30/06/63
09/04/63 22/04/63 08/05/63 เงินปันผล 1.30 บาท 01/01/62-31/12/62
13/08/62 26/08/62 11/09/62 เงินปันผล 1.30 บาท 01/01/62-30/06/62
26/02/62 07/05/62 23/05/62 เงินปันผล 1.30 บาท 01/01/61-31/12/61
09/08/61 22/08/61 07/09/61 เงินปันผล 1.20 บาท 01/01/61-30/06/61
26/02/61 07/05/61 23/05/61 เงินปันผล 1.20 บาท 01/01/60-31/12/60
10/08/60 22/08/60 08/09/60 เงินปันผล 1.10 บาท 01/01/60-30/06/60
24/02/60 04/05/60 23/05/60 เงินปันผล 1.10 บาท 01/01/59-31/12/59
11/08/59 23/08/59 08/09/59 เงินปันผล 1.00 บาท 01/01/59-30/06/59
25/02/59 28/04/59 19/05/59 เงินปันผล 1.00 บาท 01/01/58-31/12/58
11/08/58 24/08/58 08/09/58 เงินปันผล 0.90 บาท 01/01/58-30/06/58
24/02/58 30/04/58 21/05/58 เงินปันผล 1.00 บาท 01/01/57-31/12/57
08/08/57 20/08/57 04/09/57 เงินปันผล 0.80 บาท 01/01/57-30/06/57
24/02/57 06/05/57 21/05/57 เงินปันผล 1.60 บาท 01/01/56-31/12/56