นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. อรรณพ ตันละมัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการอิสระ

ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา

กรรมการอิสระ

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

กรรมการ

นางยุพิน ธีระโกเมน

กรรมการ