รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. นางยุพิน ธีระโกเมน 182,396,802 19.81
2. นางยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม 164,087,977 17.82
3. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม 147,494,812 16.02
4. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 123,059,333 13.36
5. มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค 31,265,983 3.4
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 23,058,000 2.5
7. สำนักงานประกันสังคม 17,731,000 1.93
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 15,844,200 1.72
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 12,304,800 1.34
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 8,554,700 0.93
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2562