แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเข้าลงทุนในกิจการและการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเข้าลงทุนในกิจการและการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

อ่านเพิ่มเติม

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่3/2562 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

อ่านเพิ่มเติม

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

อ่านเพิ่มเติม