งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อ่านเพิ่มเติม

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการเสนอการจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม