ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ:

69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Accreditation Program (DAP) 37/2548
  • Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551
  • Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554
  • Director Certification Program (DCP) 110/2551
  • Director Certification Program Update (DCPU) 5/2558

สัดส่วน การถือหุ้น (%):

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2550 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
2560 - 2562 กรรมการอิสระ บมจ. กุลธรเคอร์บี้
2554 - 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
2548 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วิปเทล
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้
2531 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. เควี อีเลคทรอนิคส์
2556 - 2561 กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น