นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ:

68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Fellow (FIOD)
  • DCP Refresher 2/2549
  • Director Certification Program (DCP) 13/2544

สัดส่วน การถือหุ้น (%):

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.บีซีพีจี

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อีอาร์เอ พลัส
2561 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
2559 - ปัจจุบัน ผู้สังเกตุการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส