นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ:

82 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การบัญชี) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • การสัมมนาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

สัดส่วน การถือหุ้น (%):

  • ของตนเอง (ไม่มี)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2552 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล
2547 - 2552 กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล
2529 - 2541 กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
2527 - 2542 กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2526 - 2542 กรรมการ บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหวิริยาเพลทมิล
2552 - 2555 กรรมการ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย