รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
  2559 2560 2561
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 15,146 16,073 16,770
รายได้รวม 15,498 16,458 17,234
กำไรขั้นต้น 10,193 10,899 11,475
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,603 2,985 3,133
กำไรสุทธิ 2,100 2,425 2,574
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 15,642 16,283 17,174
หนี้สินรวม 2,265 2,454 2,998
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,377 13,829 14,176
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 915 921 921
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,090 3,575 3,727
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 67.3 67.8 68.4
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 13.5 14.7 14.9
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.9 17.8 18.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 13.7 15.2 15.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.2 0.2
อัตราส่วนสภาพคล่อง 5.4 5.0 4.2
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1 1 1
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.3 2.7 2.8
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.1 2.3 2.5
อัตราการจ่ายปันผล (%) 91 87 89