ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้